Technika ochrony środowiska

Technika ochrony środowiska obejmuje metody przywrócenia uszkodzonych już systemów środowiska. Należą tu również działania renowacji gruntu, np. w przypadku renowacji terenów skażonych lub wysypisk.

Renowacja gruntu

Jako tereny skażone w rozumieniu Federalnej ustawy o ochronie gruntów określa się stare osady i stare lokalizacje wywołane przez szkodliwe zmiany gruntu lub inne zagrożenia. Przyczynowo mogą to być niewłaściwa obróbka, składowisko lub osady odpadów i niewłaściwe postępowanie z substancjami zagrażającymi środowisku.

W ramach renowacji terenów skażonych obszary te są poddawane trwałej renowacji. Może to się na przykład odbywać poprzez modele cyrkulacji wód gruntowych poprzez studnie.

Referencje: Węgry, Debrecen

Projekt: Technika ochrony środowiska / Renowacja nieczynnych wysypisk odpadów przemysłowych

Zakres dostawy / cel: Trwałe osiadanie substancji szkodliwych w gruncie. W tym projekcie wykonano odwiert 1000mm do 41,00m. Do niego zamontowano filtr stalowy typu Johnsson STÜWA, długość 39,20m (3 styki), DN 400 z czterema rurami towarzyszącymi 115mm. W rurze studni znajduje się paker i rozdziela cztery obszary filtrowania, pompowanie do których następuje poprzez rury towarzyszące. Ten model cyrkulacji wód gruntowych służy do uzdatniania podłoża.