Anktywny Bentonit IBECO® S

Zastosowanie:
IBECO® B1 jako preparat płuczkowy stosuje się jako dodatek do zawiesiny cementowo-bentonitowej IBECO® S to aktywowany bentonit sodowy, który dzięki swoim bardzo dobrym właściwościom renologicznym ma uniwersalne zastosowanie, w szczególno ści jako dodatek płuczkowy w przypadku otworów wiertniczych w gruboziarnistych luźnych osadach (piaski, żwiry), jako dodatek do wtłaczanej zawiesiny cementowobentonitowej lub jako podpierający środek wspomagający do budowy ścian szczelinowych oraz do dr ążenia tuneli metodą tarczową i rurociągów

Zalety

  • stabilizuje ścianę odwiertu i minimalizuje utratę cieczy dzięki wytworzeniu placka filtracyjnego
  • zwiększa gęstość płuczki i podwyższa ciśnienie hydrostatyczne w odwiertach
  • powoduje powstanie ksotropowej zawiesiny w postaci gęstego żelu
  • roznosi zwierciny
  • zmniejsza osiadanie zwierciny w płuczce
  • baza do sporządzania obciążania płuczki
  • wytwarza poślizgową powłokę i redukuje tarcie płaszcza w przypadku drążenia metodą tarczową

Sposób użycia: Wysoki stopień dyspersji: np. zastosowanie mieszarki porcjowej przy pr ędko ści ok. 10‐20 m/s. Wystarczający czas pęcznienia: minimum 2 godziny – 6 godzin, optymalnie > 16 godzin Opcjonalnie dodatek celuloza polianionowej (PAC, np. STÜWA‐FLOW) ze wzgl ędu na inhibitujące działanie dopiero po wystarczającym czasie pęcznienia preparatu IBECO® S.

Propozycje receptur płuczki: Płuczka standardowa (na zmianę piasek, żwir, glina): 1m³ wody pitnej + 20 kg IBECO® S + 1,5 kg STÜWA‐FLOW, w razie potrzeby 1 kg SODA LEICHT (dostosowanie wartości pH, twardości wody). Płuczka obciążona: 1m³ wody pitnej + 20 kg IBECO® S + 5 kg STÜWAFLOW + obciążenie kredą lub barytem (ilość zgodnie z przepisami DVGW arkusz roboczy W 116), w razie potrzeby 1 kg SODA LEICHT (dostosowanie warto ści pH, twardości wody).

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie

Przechowywanie: przechowywa ć w suchym miejscu