STÜWA-FLOW® PAC

Polianionowa karboksymetyloceluloza / czysta karboksymetyloceluloza

Opis:
STÜWA-FLOW® PAC to wysoce wydajna polianionowa karboksymetyloceluloza o dużym stopniu czystości. Działa w sposób wyraźnie zwiększający lepkość i poprawa nośność płuczki. Dzięki wspaniałym własnościom wiązania wody STÜWA-FLOW® PAC zatapia filtrat i wspomaga tworzenie cienkiej nieprzepuszczalnej skorupy filtratu. Jako koloid ochronny STÜWA-FLOW® PAC zmniejsza pęcznienie przedrążonych pionowo warstw gliny, chroni przed dalszym rozpadem zwiercin gliny i optymalizuje dobrą sedymentację przy uzdatnianiu płuczki.

Zastosowanie:
STÜWA-FLOW® PAC jest stosowana jako rozwiązanie pseudoplastyczne w formacjach geologicznych, w których zalecane lub wymagane jest intensywne wydobywanie na powierzchnię urobku bez wytwarzania warstwy koloidalnej zawiesiny w odwiercie. Warstwy gliny mogą być przewiercane w bezpieczniejszy sposób, samo wiercenie charakteryzuje się większą dokładnością. Ze względu na efekt zapobiegania pęcznieniu gliny, przy stosowaniu w połączeniu z bentonitami STÜWA-FLOW PAC nie należy dodawać do momentu, aż zmieszany z wodą bentonit nie spęcznieje.

Środki bezpieczeństwa:
Podczas aplikacji STÜWA-FLOW® PAC nie trzeba przestrzegać żadnych szczególnych środków bezpieczeństwa. Wysypany proszek PAC w powiązaniu z wodą tworzy śliską powłokę i należy go niezwłocznie zebrać na sucho. W razie kontaktu z oczami lub skórą wystarczy zwykłe spłukanie wodą. PAC nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych (ArbStoffVo). Przestrzegać wskazówek w karcie charakterystyki.

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 8 kg, 72 worków 576 kg na palecie jednorazowej.

Przechowywanie: Sucho